Centrála :  777-833-428
     Servis :  777-833-880

Centrála 777833428
Servis    777833880

 Prodejna 


Adresa: Rokycanova 1017, Tábor 2
Po  1000 - 1500  oběd 1130-1230 ( po domluvě 0900-1700 )
Út
St
Čt
So Zavřeno
Ne Zavřeno

 
Zvětšit mapu
 

 Lidé 


 Majitel 

Ing. František Prachař


Mobil : vše E-mailem
E-mail : unt@unt.cz
Datová schránka : 75a3fjc
ČTU - Licence k vysílání : 2042
IRZP - IČ : 75108836
( Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Tábor )
MFCR - DIČ : CZ8310101734

 Prodejce 

Petr Míka


Mobil : 777 - 833 - 428
E-mail : info@unt.cz

 technik - servis 

Miloslav Borkovec


Mobil : 777 - 833 - 880
E-mail : admin@unt.cz

 technik - instalace 

Martin Draxler


Mobil : 777 - 833 - 966
E-mail : instalace@unt.cz


 Hledáme nového kolegu, možnost práce v týmu UNT.cz 


 Obchodní zástupce 

požadujeme

informace : životopis a motivační dopis unt@unt.cz
požadované "vzdělání" : výřečnost a reprezentativní jednání, řidičák "B"
práce na PC : zpracování nabídek a soupisů pro vykázaní činnosti.
pracovní doba : volná
pracovní vztah : částečný úvazek nebo dohoda o provedení práce

nabízíme

finanční ohodnocení : více na prodejně, závislé na získaných akcí + pevná sazba
Kancelář : 50m od kamenné prodejny UNT.cz
Dle potřeb dodáme : Telefon, notebook, osobní automobil
Místo výkonu práce : Táborsko

 Sponzorujeme novou generaci FC MAS 

Řekli jsme si, že jedna z mála věcí, která má v životě plném IT a internetu smysl, jsou děti co sportují venku. Proto jsme si ke sponzorování vybrali, právě ty, kteří mají snahu dělat sport ještě čistě a nekomerčně. Malí prckové, ale nesmějí být nemocní. Tak doufáme, že bundy pro sychravé počasí dobře využijí.
Hodně úspěchů přeje, celý tým UNT.cz
Vaši lokální dodavatelé internetu a služeb.

 Přechod ze starých tarifů 


Od 1.1.2017 se sjednocují veškeré domácí tarify s cenou přesahující 250Kč s DPH na 250Kč.
Platí pro klienty na starých tarifech :
P-Wifi : 299 Kč
Nonstop(mimo město) : 350Kč
Standart : 300Kč
Tyto staré tarify se sjednocují na 250 Kč, za podmínky, ze si klient o změnu požádá.
Na změnu zpětně k 1.1.2017 není zpětně žádný právní nárok.
Změna platí od následujícího měsíce po podání žádosti o změnu : E-mailem na adresu fakturace@unt.cz
E-mail bude obsahovat
Předmět : sjednocení cen na 250Kč v Emailu bude uvedeno V.S. pod kterým platíte, jméno, příjmení a bankovní účet z kterého zasíláte platby
Pro povolení ke změně všem klientům stačí kladná odpověď na jejich mail.
Kompletní přechod, je dokončen novou smlouvou, nebo vzájemně podepsaným dodatkem smlouvy stávající.
V Táboře 31.12.2016

 

 Typy rozhraní používané v síti UNT.cz 


1. Rozhraní metalický Ethernet.

100Base-TX, rychlost 100Mb/s, specifikace IEEE 802.3u / 1000Base-T, rychlost 1Gb/s, specifikace IEEE 802.3ab / specifikace IEEE 802.1Q / konektor RJ-45 / kabeláž UTP/FTP category 5e, 6 / maximální délka kabelu: 100m

2. Rozhraní optický Ethernet.

1000Base-LX, rychlost 1Gb/s, specifikace IEEE 802.3z / konektor E2000/APC (pro ODF), SC/PC (pro media konvertor), LC/PC (pro SFP) / optické vlákno / maximální délka vlákna: 10km

3. Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz.

specifikace IEEE 802.11b, IEEE 802.11g / frekvenční pásmo: 2.400-2.483,5GHz / modulace DSSS ( pro IEEE 802.11b) / modulace OFDM ( pro IEEE 802.11g)

4. Rozhraní Wireless LAN 5 GHz.

specifikace IEEE 802.11a, IEEE 802.11n / frekvenční pásmo: 5.500-5.700GHz , DFS / modulace OFDM

5. Rozhraní Wireless LAN 10,5 GHz.

frekvenční pásmo: 10,3-10,6 GHz / modulace: QPSK až kvadraturní stavová modulace 256 QAM

6. Rozhraní Wireless LAN 11 GHz.

frekvenční pásmo: licencované 11 GHz / modulace: QPSK - 32APSK

7. Rozhraní Wireless LAN 17 GHz.

specifikace Radiové parametry: ETSI EN 217-1, ETSI EN 302 217-2-1, ETSI EN 302 217-2-2, ETSI EN 301 126-1; EMC: ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN 55022 frekvenční pásmo: 17.1-17.3 GHz modulace QPSK/ 16/ 32/ 64/ 128/ 256/ 512/ 1024 QAM

8. Rozhraní Wireless LAN 74/84 GHz.

specifikace FCC: Part 101 ( 47 CFR Part 101.63 to Part101.147 ); ETSI:RF-EN 302 217, EMC-EN 301 489, Environmental – EN 300 019 frekvenční pásmo: 74.125-75.875 GHz/ 84.125-85.875 GHz modulace BPSK
 

 Všeobecné obchodní podmínky 


V.O.P.

poskytování telekomunikačních služeb poskytovatele UNT.cz Ing. František Prachař Tyto "Všeobecné podmínky" (dále jen VOP) stanovují základní náležitosti uzavírání smlouvy o poskytování a užívání telekomunikačních služeb a podmínky, na základě kterých bude Poskytovatel Ing. František Prachař UNT.cz poskytovat Účastníkovi telekomunikační služby (dále jen Služba), související služby, prodej zařízení a zprostředkování přístupu k síti internet.. Telekomunikační služba "Poskytování přístupu k síti internet" je Poskytovatelem provozována jako služba, z jejího užívání jsou předem vyloučeny organizace s bankovní licencí, organizace a hnutí propagující rasovou nesnášenlivost, osoby a organizace šířící spamy. Veškerá pravidla, práva, povinnosti a náležitosti služby přístupu k internetu se řídí těmito VOP , dále Pravidly sítě UNT.cz majitele Ing. Františka Prachaře a Reklamačním řádem a jsou pro všechny účastníky závazná.

1. Definice pojmů

1.1.

Poskytovatelem je Ing. František Prachař, který poskytuje a zajišťuje službu v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem.

1.2.

Účastníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá služeb Poskytovatele.

1.3.

Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy jménem smluvní strany nebo jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy za smluvní stranu jako její zástupce. Oprávněný zástupce se může dát zastoupit zmocněncem vybaveným k zastupování platnou plnou mocí s notářsky ověřenými podpisy zmocnitele.

1.4.

Kontaktní osoba smluvní strany je osoba, která zajišťuje přenos informací mezi oběma smluvními stranami, týkajících se plnění Smlouvy o poskytování připojení do internetu a je oprávněna závazně jednat ve věcech poskytování služby podle této smlouvy.

2. Smlouva

2.1.

Při splnění všech technických i závazkových podmínek je vyplněný a podepsaný Formulář klienta se základními daty klienta podkladem ke smluvnímu vztahu. Nový klient se připojením ke službě první den po stanovené testovací době stává platícím Účastníkem s povinnostmi dle smluvních podmínek Poskytovatele.

2.2.

Předmětem Smlouvy o službě připojení ("Smlouva") je závazek Poskytovatele dodat Účastníkovi Služby spočívající ve zřízení jedné nebo více telekomunikačních služeb popsaných ve Smlouvě nebo jejích přílohách a v poskytování těchto Služeb a závazek Účastníka tyto Služby užívat a za poskytnuté Služby řádně a v termínu splatnosti daňových dokladů platit dohodnutou cenu.

2.3.

Smlouva o poskytování služby může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.

2.4.

Platnost a účinnost se stanovují následně dle dne převzetí instalace a zapojení služby podepsáním "Smlouva o poskytování datových služeb" , vyplněním a podepsáním Formuláře klienta oprávněným zástupcem Účastníka či jiným použitím služby. Použití služby přístupu k internetu samo o sobě je bráno jako smluvní vztah i v případě, že Účastník z jakýchkoli důvodů nepodepsal písemný smluvní vztah.

2.5.

Smlouvu lze měnit pouze písemně a to písemnými číslovanými dodatky ke Smlouvě oprávněnými zástupci Účastníka a Poskytovatele.

2.6.

Převod práv a závazků Účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný jen s písemným souhlasem Poskytovatele.

2.7.

Při změně požadavku dle žádosti Účastníka před zřízením nebo zahájením poskytování Služby, např. při změně umístění koncového bodu Účastníka nebo jiné Účastníkem požadované změně, je Účastník povinen Poskytovateli uhradit náklady již vynaložených prací a výkonů.

2.8.Smlouva může být ukončena:


2.8.a.- písemnou dohodou smluvních stran;
2.8.b.- výpovědí Účastníka, s výpovědní lhůtou sjednanou ve Smlouvě, přičemž tato se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
2.8.c.- Účastník může odstoupit od Smlouvy nebo jednotlivé Služby do 14 dnů ode dne, kdy mu byla poskytnuta písemná informace o obsahu či změně Smlouvy v případě, že Smlouva či Služba byly uzavřeny prostředky komunikace na dálku (např. telefonem nebo po internetu).
2.8.d.- ukončením Smlouvy ke dni platnosti nových podmínek Smlouvy v případě, že Poskytovatel změní podstatné náležitosti Smlouvy, anebo změní podmínky Smlouvy v neprospěch Účastníka, který se změnami nesouhlasí.

2.9.Povinnosti Poskytovatele:


2.9.a.- za sjednanou cenu zřídit připojení a poskytovat požadovanou Službu podle Smlouvy v souladu se VOP, Pravidly sítě UNT.cz a Reklamačním řádem. Zřízením připojení se rozumí instalace všech součástí nutných k vytvoření datového okruhu v objektu Účastníka, ukončeného vnitřní jednotkou. Za kompatibilitu a funkčnost PC nebo jiného koncového zařízení Účastníka odpovídá sám Účastník
2.9.b.- na žádost Účastníka provést změnu Služby v souladu s platným Ceníkem
2.9.c.- udržovat infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanovenými právními předpisy
2.9.d.- provádět běžné opravy v řádném termínu tak, aby závady v poskytování služby byly odstraněny bez prodlení po jejich vzniku. Po oznámení závad Účastníkem se Poskytovatel zavazuje zahájit práci na jejich odstranění bez zbytečného prodlení.
2.9.e.- oznámit v předstihu přerušení,změny nebo nepravidelnosti v poskytování Služby, které jsou Poskytovateli v dostatečném předstihu předem známy
2.9.f.- zveřejňovat informace o případných změnách ve Službě. Poskytovatel neodpovídá za závady vzniklé mezi vnitřní jednotkou a připojeným koncovým zařízením Účastníka, stejně tak neodpovídá za závady vzniklé na zařízeních Účastníka.

2.10.-- Povinnosti Účastníka:


2.10.a. řádně hradit ceny za poskytované Služby
2.10.b. zajistit, aby koncová zařízení, která instaluje, splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy. Účastník odpovídá za stav svých koncových zařízení, která připojuje na zařízení Poskytovatele
2.10.c. oznamovat neprodleně Poskytovateli závady týkající se Služby.
2.10.d. umožnit Poskytovateli přístup k zařízení Poskytovatele umístěného v prostorách Účastníka za účelem oprav, údržby či demontáže
2.10.e. obstarat souhlas majitele objektu pro instalaci zařízení nutného k poskytování telekomunikační služby. Souhlas majitele může být nahrazen prohlášením Účastníka o tom, že majitel vyslovil souhlas s instalací. V tomto případě nebude vyžadován písemný souhlas majitele. Účastník je však přímo odpovědný za veškeré závazky k majiteli objektu vzniklé v souvislosti s instalací
2.10.f. neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě, a to jména a příjmení nebo obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, mailové adresy, IČ, DIČ a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
2.11.-- Po ukončení smlouvy je Účastník povinen bez zbytečného prodlení umožnit odinstalování zařízení a vrátit Poskytovateli zapůjčený majetek, který obdržel za účelem poskytování Služby. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejím ukončení.
2.12.-- Za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy Poskytovatel:
2.12.a. nezřídil požadovanou Službu ani v přiměřené době po uplynutí lhůty dle dohody stran.
2.12.b. neprovedl sjednanou změnu Služby ani v přiměřené době po uplynutí dohodnuté lhůty pro provedení změny stanovené v příslušném dodatku ke Smlouvě o změně Služby.
2.13.-- Za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy Účastník:
2.13.a. je v prodlení s úhradou účtované ceny za poskytnuté Služby nebo části takové ceny déle než 10 dní po datu splatnosti
2.13.b. poskytl Poskytovateli nesprávné údaje v souvislosti se zřízením Služby
2.13.c. opakovaně zavinil závažné poškození, ztrátu nebo zničení zařízení Poskytovatele
2.13.d. opakovaně a přes písemné upozornění používá poskytovanou telekomunikační Službu nebo zařízení poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy
2.13.e. odepřel Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Účastníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy
2.13.f. neodpojí bez prodlení své zařízení od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení a jiné závady na síti omezující provoz sítě, ačkoliv byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván.

3. Způsob uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace).    Nároky Účastníka v případě přerušení dodávky služby.

3.1.

Poskytovatel odpovídá pouze za vady, které vznikly porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí Poskytovatele, jeho zaměstnance nebo jeho obchodního zástupce. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk ani jiné škody vzniklé omezením či neposkytnutím služby.

3.2.

V případě omezení nebo neposkytnutí Služeb podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele vůči Účastníkovi určena jako odpovědnost odstranit závady dle závažnosti poruchy, nejpozději však do 30 dnů a případně vrátit neoprávněně účtované a zaplacené poplatky.

3.3.

Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly jako důsledek neoprávněného zásahu Účastníka do jakékoliv ze součásti přípojného místa.V takovém případě si Poskytovatel bude účtovat náhradu na odstranění závady v souladu s Ceníkem.

3.4.

Poskytovatel neodpovídá za přerušení či nedodání služeb z důvodu živelných událostí, vyhlášení krizového či kalamitního stavu, přerušením dodávky elektrické energie a z následných stavů či důvodů.

3.5.

Náhrada škody, za vady vzniklé v souladu čl.1 Podmínek, bude poskytnuta Účastníkovi podle skutečné výše škody, nejvýše však celkové


- částce Kč 2000,- a to ve formě poskytnutí slevy za poskytnuté Služby. Pouze v případě, že náhrada škody bude splatná po ukončení platnosti Smlouvy, bude vyplacena v penězích.

3.6.

Podmínky reklamace služby upravuje Reklamační řád Poskytovatele.

4. Rozsah poskytované služby

4.1.

Rozsah poskytovaných Služeb je vymezen Smlouvou mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

5. Seznamy Účastníků, evidence údajů, důvěrnost informací

5.1.

Účastník souhlasí s uvedením svého jména a příjmení nebo obchodního jména a dalších důležitých údajů nutných pro evidenci v seznamu Účastníků Poskytovatele

5.2.

Poskytovatel můžže všechny informace týkající se Účastníka užívat pouze v souladu s platným právním řádem České republiky k účelům provozování služby

5.3.

Poskytovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem nebo na základě písemného souhlasu Účastníka.

6. Vymezení území, na němž se služba poskytuje

6.1.

Území, na kterém je poskytována služba, je průběžně zveřejňováno na webových stránkách www.unt.cz a na serveru internetprovsechny.cz .

7. Cena služeb, platební podmínky

7.1.

Ceny poskytovaných Služeb jsou uvedeny v platných Cenících Poskytovatele. Platný Ceník internetu a Ceník služeb jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.unt.cz či v sídle Poskytovatele či prodejních místech Poskytovatele a u jeho obchodních zástupců.

7.2.

Hlavní zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc, ale v případě jednotlivých tarifů lze vymezit jako zúčtovací období i jedno čtvrtletí apod.. V případě požadavku je možno toto upravit dle dohody stran.

7.3.

Poskytovatel provádí vyúčtování formou vystavení daňového dokladu - faktury Účastníkovi takto:
7.3.a. jednorázové platby (např.instalace a aktivační poplatky) mohou být účtovány Poskytovatelem ihned po převzetí příslušného plnění Účastníkem
7.3.b. pravidelné platby jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně
7.3.c. pravidelné platby za neúplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém je Služba poskytována.

7.4.

Dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají účtovat od následujícího měsíce po provedení změny.

7.5.

Celkové účtované částky musí být uhrazeny s datem připsání částky na účtu Poskytovatele či vloženy do poklady Poskytovatele nejpozději v den splatnosti, jinak je Účastník v prodlení. Splatnost faktury je max 14 dní od data vystavení, pokud se strany nedohodly jinak.

7.6.

Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady spojené s rozesláním faktur poštou, upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto náklady je Účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.

7.7.

Platba za poskytnutou Službu na základě daňového dokladu může být provedena složenkou, převodem z účtu nebo vkladem hotovosti. Je-li Účastník v prodlení s platbou ceny Služby,je Účastník povinen platit z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,08% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud Zákazník neuhradí cenu, zvýšenou o případnou smluvní pokutu po dobu jednoho měsíce, má Provozovatel právo přerušit poskytování sjednaných služeb. Za znovu-aktivaci služby bude účtován poplatek ve výši 1.500 Kč vč.DPH . Dočasným odpojením linky nezaniká povinnost Účastníka platit měsíčně za sjednané služby. Připojení bude obnoveno po uhrazení všech dlužných částek včetně pokut a úroků.

7.8.

Poskytovatel je oprávněn požadovat od Účastníka mimořádnou zálohu (jistotu) v maximální výši úhrnu tří měsíčních plateb podle příslušné Smlouvy.

7.9.

Poskytovatel je oprávněn použít jistotu k započtení pohledávek Poskytovatele vůči Účastníkovi, zejména k úhradě ceny za poskytnutí služeb, pravidelných periodických plateb, nezaplacených smluvních pokut a úroků z prodlení apod.

8. Omezení a zastavení poskytování služby, doba platnosti smlouvy

8.1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou "Minimální závazek" minimálně 3 měsíce, pokud Uživatel 1(týden) před uplynutím lhůty, tolerance 3 dny, nevyjádří písemně zájem na ukončení smlouvy, který doručí na adresu Provozovatele přechází smouva na dobu neuřčitou. Výpověď není okamžitá ale řídí se údajem "Výpověď služeb" minimálně 3 měsíce.

8.2.

Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, jestliže je jeho možnost poskytovat Službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat ani jí zabránit. Jedná se zejména o pozastavení povolení k provozování Služby ze strany příslušného správního (povolujícího) orgánu, v období mimořádné situace, nebo z jiného obecného zájmu. Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit poskytování Služby i v případě, že Účastník neplní smluvní povinnosti dle těchto Všeobecných podmínek, Pravidel sítě UNT.cz nebo Smlouvy.

8.3.

Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby i v případě technických změn, oprav, montáží, testování atd.

8.4.

Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v případě závažného porušení podmínek VOP Uživatelem či v případě zájmu ostatních klientů v zájmu bezpečnosti dat i provozu Služby.

8.5.

Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných cen za Služby a za periodické platby podle Smlouvy není dotčen omezením nebo zastavením poskytování Služeb z důvodu prodlení Účastníka s úhradou těchto cen Služby.

8.6.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Službu pokud tato bude Účastníkem využívána v rozporu s právním řádem České republiky, morálními a etickými zásadami.

9. Ustanovení společná a závěrečná

9.1.

Smluvní vztah mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

9.2.

V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Účastník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto podmínek.

9.3.

Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. Pro případ, že nedojde k dohodě při řešení sporů, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na věcně a místně příslušný soud, pokud strany neuzavřou písemně rozhodčí smlouvu, na základě které bude rozhodnuto o majetkových sporech mezi smluvními stranami a to jedním nebo více rozhodci anebo rozhodčím soudem.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.ledna 2015 a nahrazují minulé všeobecné podmínky. Poskytovatel má právo měnit Všeobecné podmínky, Pravidla sítě, Reklamační řád a Ceník bez povinnosti tuto změnu předem Účastníkovi oznámit z důvodu zveřejnění všech aktuálních dokumentů na webových stánkách Poskytovatele na www.unt.cz.
Tábor 01.01.2014UNTmail
 Webmail 

DOWNLOAD
 vstoupit 

Vzdálená pomoc
Stáhout

SPEEDTEST
 Spustit 

Vaše IP
54.145.16.43