Centrála :  777-833-428
     Servis :  777-833-880
777833428
777833880

 Všeobecné obchodní podmínky 


V.O.P.

poskytování telekomunikačních služeb poskytovatele UNT.cz Ing. František Prachař Tyto "Všeobecné podmínky" (dále jen VOP) stanovují základní náležitosti uzavírání smlouvy o poskytování a užívání telekomunikačních služeb a podmínky, na základě kterých bude Poskytovatel Ing. František Prachař UNT.cz poskytovat Účastníkovi telekomunikační služby (dále jen Služba), související služby, prodej zařízení a zprostředkování přístupu k síti internet.. Telekomunikační služba "Poskytování přístupu k síti internet" je Poskytovatelem provozována jako služba, z jejího užívání jsou předem vyloučeny organizace s bankovní licencí, organizace a hnutí propagující rasovou nesnášenlivost, osoby a organizace šířící spamy. Veškerá pravidla, práva, povinnosti a náležitosti služby přístupu k internetu se řídí těmito VOP , dále Pravidly sítě UNT.cz majitele Ing. Františka Prachaře a Reklamačním řádem a jsou pro všechny účastníky závazná.

1. Definice pojmů

1.1.

Poskytovatelem je Ing. František Prachař, který poskytuje a zajišťuje službu v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu povolení udělených Českým telekomunikačním úřadem.

1.2.

Účastníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá služeb Poskytovatele.

1.3.

Oprávněný zástupce je osoba oprávněná jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy jménem smluvní strany nebo jednat, přijímat závazky a uzavírat smlouvy za smluvní stranu jako její zástupce. Oprávněný zástupce se může dát zastoupit zmocněncem vybaveným k zastupování platnou plnou mocí s notářsky ověřenými podpisy zmocnitele.

1.4.

Kontaktní osoba smluvní strany je osoba, která zajišťuje přenos informací mezi oběma smluvními stranami, týkajících se plnění Smlouvy o poskytování připojení do internetu a je oprávněna závazně jednat ve věcech poskytování služby podle této smlouvy.

2. Smlouva

2.1.

Při splnění všech technických i závazkových podmínek je vyplněný a podepsaný Formulář klienta se základními daty klienta podkladem ke smluvnímu vztahu. Nový klient se připojením ke službě první den po stanovené testovací době stává platícím Účastníkem s povinnostmi dle smluvních podmínek Poskytovatele.

2.2.

Předmětem Smlouvy o službě připojení ("Smlouva") je závazek Poskytovatele dodat Účastníkovi Služby spočívající ve zřízení jedné nebo více telekomunikačních služeb popsaných ve Smlouvě nebo jejích přílohách a v poskytování těchto Služeb a závazek Účastníka tyto Služby užívat a za poskytnuté Služby řádně a v termínu splatnosti daňových dokladů platit dohodnutou cenu.

2.3.

Smlouva o poskytování služby může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.

2.4.

Platnost a účinnost se stanovují následně dle dne převzetí instalace a zapojení služby podepsáním "Smlouva o poskytování datových služeb" , vyplněním a podepsáním Formuláře klienta oprávněným zástupcem Účastníka či jiným použitím služby. Použití služby přístupu k internetu samo o sobě je bráno jako smluvní vztah i v případě, že Účastník z jakýchkoli důvodů nepodepsal písemný smluvní vztah.

2.5.

Smlouvu lze měnit pouze písemně a to písemnými číslovanými dodatky ke Smlouvě oprávněnými zástupci Účastníka a Poskytovatele.

2.6.

Převod práv a závazků Účastníka ze Smlouvy na třetí osobu je možný jen s písemným souhlasem Poskytovatele.

2.7.

Při změně požadavku dle žádosti Účastníka před zřízením nebo zahájením poskytování Služby, např. při změně umístění koncového bodu Účastníka nebo jiné Účastníkem požadované změně, je Účastník povinen Poskytovateli uhradit náklady již vynaložených prací a výkonů.

2.8.Smlouva může být ukončena:


2.8.a.- písemnou dohodou smluvních stran;
2.8.b.- výpovědí Účastníka, s výpovědní lhůtou sjednanou ve Smlouvě, přičemž tato se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
2.8.c.- Účastník může odstoupit od Smlouvy nebo jednotlivé Služby do 14 dnů ode dne, kdy mu byla poskytnuta písemná informace o obsahu či změně Smlouvy v případě, že Smlouva či Služba byly uzavřeny prostředky komunikace na dálku (např. telefonem nebo po internetu).
2.8.d.- ukončením Smlouvy ke dni platnosti nových podmínek Smlouvy v případě, že Poskytovatel změní podstatné náležitosti Smlouvy, anebo změní podmínky Smlouvy v neprospěch Účastníka, který se změnami nesouhlasí.

2.9.Povinnosti Poskytovatele:


2.9.a.- za sjednanou cenu zřídit připojení a poskytovat požadovanou Službu podle Smlouvy v souladu se VOP, Pravidly sítě UNT.cz a Reklamačním řádem. Zřízením připojení se rozumí instalace všech součástí nutných k vytvoření datového okruhu v objektu Účastníka, ukončeného vnitřní jednotkou. Za kompatibilitu a funkčnost PC nebo jiného koncového zařízení Účastníka odpovídá sám Účastník
2.9.b.- na žádost Účastníka provést změnu Služby v souladu s platným Ceníkem
2.9.c.- udržovat infrastrukturu své sítě ve stavu a kvalitě odpovídající příslušným technickým a provozním standardům a podmínkám stanovenými právními předpisy
2.9.d.- provádět běžné opravy v řádném termínu tak, aby závady v poskytování služby byly odstraněny bez prodlení po jejich vzniku. Po oznámení závad Účastníkem se Poskytovatel zavazuje zahájit práci na jejich odstranění bez zbytečného prodlení.
2.9.e.- oznámit v předstihu přerušení,změny nebo nepravidelnosti v poskytování Služby, které jsou Poskytovateli v dostatečném předstihu předem známy
2.9.f.- zveřejňovat informace o případných změnách ve Službě. Poskytovatel neodpovídá za závady vzniklé mezi vnitřní jednotkou a připojeným koncovým zařízením Účastníka, stejně tak neodpovídá za závady vzniklé na zařízeních Účastníka.

2.10.-- Povinnosti Účastníka:


2.10.a. řádně hradit ceny za poskytované Služby
2.10.b. zajistit, aby koncová zařízení, která instaluje, splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy. Účastník odpovídá za stav svých koncových zařízení, která připojuje na zařízení Poskytovatele
2.10.c. oznamovat neprodleně Poskytovateli závady týkající se Služby.
2.10.d. umožnit Poskytovateli přístup k zařízení Poskytovatele umístěného v prostorách Účastníka za účelem oprav, údržby či demontáže
2.10.e. obstarat souhlas majitele objektu pro instalaci zařízení nutného k poskytování telekomunikační služby. Souhlas majitele může být nahrazen prohlášením Účastníka o tom, že majitel vyslovil souhlas s instalací. V tomto případě nebude vyžadován písemný souhlas majitele. Účastník je však přímo odpovědný za veškeré závazky k majiteli objektu vzniklé v souvislosti s instalací
2.10.f. neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě, a to jména a příjmení nebo obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, bankovního spojení, telefonních čísel, mailové adresy, IČ, DIČ a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
2.11.-- Po ukončení smlouvy je Účastník povinen bez zbytečného prodlení umožnit odinstalování zařízení a vrátit Poskytovateli zapůjčený majetek, který obdržel za účelem poskytování Služby. Veškeré pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejím ukončení.
2.12.-- Za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy Poskytovatel:
2.12.a. nezřídil požadovanou Službu ani v přiměřené době po uplynutí lhůty dle dohody stran.
2.12.b. neprovedl sjednanou změnu Služby ani v přiměřené době po uplynutí dohodnuté lhůty pro provedení změny stanovené v příslušném dodatku ke Smlouvě o změně Služby.
2.13.-- Za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy Účastník:
2.13.a. je v prodlení s úhradou účtované ceny za poskytnuté Služby nebo části takové ceny déle než 10 dní po datu splatnosti
2.13.b. poskytl Poskytovateli nesprávné údaje v souvislosti se zřízením Služby
2.13.c. opakovaně zavinil závažné poškození, ztrátu nebo zničení zařízení Poskytovatele
2.13.d. opakovaně a přes písemné upozornění používá poskytovanou telekomunikační Službu nebo zařízení poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy
2.13.e. odepřel Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Účastníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy
2.13.f. neodpojí bez prodlení své zařízení od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení a jiné závady na síti omezující provoz sítě, ačkoliv byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván.

3. Způsob uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace).    Nároky Účastníka v případě přerušení dodávky služby.

3.1.

Poskytovatel odpovídá pouze za vady, které vznikly porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí Poskytovatele, jeho zaměstnance nebo jeho obchodního zástupce. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk ani jiné škody vzniklé omezením či neposkytnutím služby.

3.2.

V případě omezení nebo neposkytnutí Služeb podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele vůči Účastníkovi určena jako odpovědnost odstranit závady dle závažnosti poruchy, nejpozději však do 30 dnů a případně vrátit neoprávněně účtované a zaplacené poplatky.

3.3.

Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly jako důsledek neoprávněného zásahu Účastníka do jakékoliv ze součásti přípojného místa.V takovém případě si Poskytovatel bude účtovat náhradu na odstranění závady v souladu s Ceníkem.

3.4.

Poskytovatel neodpovídá za přerušení či nedodání služeb z důvodu živelných událostí, vyhlášení krizového či kalamitního stavu, přerušením dodávky elektrické energie a z následných stavů či důvodů.

3.5.

Náhrada škody, za vady vzniklé v souladu čl.1 Podmínek, bude poskytnuta Účastníkovi podle skutečné výše škody, nejvýše však celkové


- částce Kč 2000,- a to ve formě poskytnutí slevy za poskytnuté Služby. Pouze v případě, že náhrada škody bude splatná po ukončení platnosti Smlouvy, bude vyplacena v penězích.

3.6.

Podmínky reklamace služby upravuje Reklamační řád Poskytovatele.

3.7.

Záruční doba na veškeré prodané zboží je :
24 měsíců na nové a 6 měsíců na bazarové/repasované.
Každé zboží se považuje za bazarové, není-li na dokladu uvedeno jinak.
Záruční doba může být individuelně upravena na prodejním dokladu, se změnou délky záruky kupující souhlasí, převzetím a zaplacením dokladu.

3.8.

Pro firmy, které mají sjednáno poskytnutí služeb tzv. "na fakturu" je veškerá práce účtována po delších intervalech.
Z pravidla 1 x měsíčně.
Záruka na zboží začíná při předání zboží, a ne při vystavení faktury.
Damun předání, nebo instalace zboží u klienta , je vždy uvedeno na faktuře u dané položky.

4. Rozsah poskytované služby

4.1.

Rozsah poskytovaných Služeb je vymezen Smlouvou mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

5. Seznamy Účastníků, evidence údajů, důvěrnost informací

5.1.

Účastník souhlasí s uvedením svého jména a příjmení nebo obchodního jména a dalších důležitých údajů nutných pro evidenci v seznamu Účastníků Poskytovatele

5.2.

Poskytovatel můžže všechny informace týkající se Účastníka užívat pouze v souladu s platným právním řádem České republiky k účelům provozování služby

5.3.

Poskytovatel nezpřístupní tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem nebo na základě písemného souhlasu Účastníka.

6. Vymezení území, na němž se služba poskytuje

6.1.

Území, na kterém je poskytována služba, je průběžně zveřejňováno na webových stránkách www.unt.cz a na serveru internetprovsechny.cz .

7. Cena služeb, platební podmínky

7.1.

Ceny poskytovaných Služeb jsou uvedeny v platných Cenících Poskytovatele. Platný Ceník internetu a Ceník služeb jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.unt.cz či v sídle Poskytovatele či prodejních místech Poskytovatele a u jeho obchodních zástupců.

7.2.

Hlavní zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc, ale v případě jednotlivých tarifů lze vymezit jako zúčtovací období i jedno čtvrtletí apod.. V případě požadavku je možno toto upravit dle dohody stran.

7.3.

Poskytovatel provádí vyúčtování formou vystavení daňového dokladu - faktury Účastníkovi takto:
7.3.a. jednorázové platby (např.instalace a aktivační poplatky) mohou být účtovány Poskytovatelem ihned po převzetí příslušného plnění Účastníkem
7.3.b. pravidelné platby jsou účtovány zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období včetně
7.3.c. pravidelné platby za neúplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém je Služba poskytována.

7.4.

Dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají účtovat od následujícího měsíce po provedení změny.

7.5.

Celkové účtované částky musí být uhrazeny s datem připsání částky na účtu Poskytovatele či vloženy do poklady Poskytovatele nejpozději v den splatnosti, jinak je Účastník v prodlení. Splatnost faktury je max 14 dní od data vystavení, pokud se strany nedohodly jinak.

7.6.

Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady spojené s rozesláním faktur poštou, upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto náklady je Účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.

7.7.

Platba za poskytnutou Službu na základě daňového dokladu může být provedena složenkou, převodem z účtu nebo vkladem hotovosti. Je-li Účastník v prodlení s platbou ceny Služby,je Účastník povinen platit z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,08% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud Zákazník neuhradí cenu, zvýšenou o případnou smluvní pokutu po dobu jednoho měsíce, má Provozovatel právo přerušit poskytování sjednaných služeb. Za znovu-aktivaci služby bude účtován poplatek ve výši 1.500 Kč vč.DPH . Dočasným odpojením linky nezaniká povinnost Účastníka platit měsíčně za sjednané služby. Připojení bude obnoveno po uhrazení všech dlužných částek včetně pokut a úroků.

7.8.

Poskytovatel je oprávněn požadovat od Účastníka mimořádnou zálohu (jistotu) v maximální výši úhrnu tří měsíčních plateb podle příslušné Smlouvy.

7.9.

Poskytovatel je oprávněn použít jistotu k započtení pohledávek Poskytovatele vůči Účastníkovi, zejména k úhradě ceny za poskytnutí služeb, pravidelných periodických plateb, nezaplacených smluvních pokut a úroků z prodlení apod.

7.10.

Servisní výjezd k nefunkční službě , kdy technik opraví nebo vymění nefunkční zařízení je ZDARMA
Výjez, při kterém technik odstranujě závadu na zařízení v majetku klienta
(špatně nastavené PC, zavirované PC , vypnutá WIFI karta v notebooku a další),
nebo "závady", které evidentně způsobil klient svým nedbalým nebo nekompetentním jednáním
na majetku poskytovatele
(vyresetovaný router, modem, mechanicky zničený kabel, vytažený kabel datový, odpojené napájení a další)
je považováno za neoprávněný výjezd a je zpoplatněno jako standartní servis u klienta.
Cena jvýjezdu je 450 Kč (bez DPH) za každou započatou hodinu.
Na výjez se vztahuje SLEVA 10% na práci pro klienty se smlouvou, pokud mají v pořádky všechny platby ke zmíněné smlouvě.
Daňový doklad k přijatým penězům bude tentýž den zaslán na E-mail klienta zadaný ve smlouvě.

8. Omezení a zastavení poskytování služby, doba platnosti smlouvy

8.1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou "Minimální závazek" minimálně 3 měsíce, pokud Uživatel 1(týden) před uplynutím lhůty, tolerance 3 dny, nevyjádří písemně zájem na ukončení smlouvy, který doručí na adresu Provozovatele přechází smouva na dobu neuřčitou. Výpověď není okamžitá ale řídí se údajem "Výpověď služeb" minimálně 3 měsíce.

8.2.

Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, jestliže je jeho možnost poskytovat Službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat ani jí zabránit. Jedná se zejména o pozastavení povolení k provozování Služby ze strany příslušného správního (povolujícího) orgánu, v období mimořádné situace, nebo z jiného obecného zájmu. Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit poskytování Služby i v případě, že Účastník neplní smluvní povinnosti dle těchto Všeobecných podmínek, Pravidel sítě UNT.cz nebo Smlouvy.

8.3.

Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby i v případě technických změn, oprav, montáží, testování atd.

8.4.

Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v případě závažného porušení podmínek VOP Uživatelem či v případě zájmu ostatních klientů v zájmu bezpečnosti dat i provozu Služby.

8.5.

Nárok Poskytovatele na úhradu dlužných cen za Služby a za periodické platby podle Smlouvy není dotčen omezením nebo zastavením poskytování Služeb z důvodu prodlení Účastníka s úhradou těchto cen Služby.

8.6.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Službu pokud tato bude Účastníkem využívána v rozporu s právním řádem České republiky, morálními a etickými zásadami.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.

Informace o zpracování a nakládání s osobními údaji Poskytovatelem služby, a to především osobních údajů Odběratele a dále osobních údajů třetích stran, které do služby Odběratel vložil, jsou v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, které je dostupné na webových stránkách služby. V rámci procesu registrace odběratel potvrdil, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů.

9.2.

Odběratel prohlašuje, že má příslušný souhlas dotčených osob ke zpracování a uchování jejich osobních údajů, které do služby vkládá. Pakliže se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, má poskytovatel právo dotčené osobní údaje ze svého systému bez náhrady odstranit a odběratel je povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení této povinnosti vznikne.

9.3.

Pakliže Odběratel při odběru služeb používá profilování, je povinen disponovat souhlasem subjektu údajů nebo musí pro takový způsob zpracování být dán oprávněný zájem Odběratele, který bude převažovat nad zájmem subjektu údajů na ochraně soukromí. Pakliže odběratel nedisponuje souhlasem subjektu údajů s profilováním nebo jiným právním titulem pro zpracování osobních údajů profilováním, nesmí Odběratel prostřednictvím služeb zpracovávat osobní údaje tímto způsobem.

9.3.

Uzavřením smlouvy dle čl. 3 smluvních podmínek je mezi poskytovatelem a odběratelem uzavřena také smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „smlouva o zpracování“) dle čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), která vymezuje práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů prováděném v rámci poskytování služby.

9.4.

Poskytovatel jakožto zpracovatel je pro Odběratele jakožto správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje adresátů marketingových služeb:

- titul

- pohlaví

- jméno, prostřední jméno a příjmení

- funkce

- datum a místo narození

- datum svátku/výročí

- zdroj kontaktu

- jméno doporučující osoby

- název zaměstnavatele

- e-mailová adresa

- adresa webových stránek

- telefonní číslo

- adresa do zaměstnání včetně kraje a země

- soukromá adresa včetně kraje a země

- systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou a jejím obsahem)

- odpovědi uvedené subjektem údajů v dotaznících zaslaných subjektu údajů

- případně další osobní údaje nastavené odběratelem

- (dále jen „osobní údaje“)

9.5.

Zpřístupnění proběhne tak, že odběratel do služby poskytovatele vloží ručně, hromadně importuje nebo vloží jiným způsobem (propojení pomocí API nebo jinou formou propojení služby s aplikacemi nebo softwary třetích stran) osobní údaje adresátů marketingových služeb.

9.6.

Poskytovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování služeb dle zadání Odběratele.

9.7.

Odběratel je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu s příslušnými právními předpisy, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Poskytovateli sdělit pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pro účely smlouvy o zpracování považuje rovněž e-mailová komunikace smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.

9.8.

Poskytovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména: používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Poskytovateli; pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií; bez předchozího souhlasu odběratele netvořit kopie databáze, není-li to nutné k poskytování služeb; užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech; neumožnit přístup k údajům třetím osobám vyjma osob uvedených v bodu 10.14. smluvních podmínek, pokud tento přístup nebude písemně schválen odběratelem nebo neplyne ze smlouvy o zpracování; dodržovat mlčenlivost ohledně osobních údajů.

9.9.

Poskytovatel se zavazuje taktéž: zpracovávat osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány odběratelem; zpracovávat pouze osobní údaje za účelem vymezeným touto smlouvou o zpracování a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu; nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům; uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů ve vztahu ke konkrétnímu subjektu údajů. Odběratel je povinen informovat poskytovatele o době zpracování, případně je povinen v rozumné době před jejím uplynutím udělit poskytovateli pokyn k ukončení zpracování.

9.10.

Poskytovatel i odběratel se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě smlouvy dle čl. 3 smluvních podmínek a smlouvy o zpracování povinnosti stanovené nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

9.11.

Poskytovatel se zavazuje na výzvu odběratele opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaj dle pokynu odběratele bez zbytečného odkladu od takové výzvy.

9.12.

V případě, že žádost subjektu údajů dle článku 18 nařízení určená poskytovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se poskytovatel odstranit neprodleně závadný stav.

9.13.

Poskytovatel je povinen při plnění povinností ze smlouvy o zpracování postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Odběratele a jednat v souladu se zájmy Odběratele. Pokud poskytovatel zjistí, že Odběratel porušuje své povinnosti uložené nařízením, je povinen tuto skutečnost v souladu s článkem 28. odst. 3 písm. h) nařízení Odběrateli neprodleně oznámit.

9.14.

Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, jmenovitě: Společnost UNT s.r.o., se sídlem Petra z Ústí 1427/14, Tábor, 390 02, IČ: 070 17 103, seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Zpracovatel na žádost Správci.

9.15.

Smlouva o zpracování je účinná po dobu účinnosti smlouvy uvedené v čl. 3 smluvních podmínek, její účinnost však skončí až po splnění povinností poskytovatele dle čl. 10.16. smluvních podmínek.

9.16.

V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy o zpracování či ukončení zpracování osobních údajů je poskytovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od ukončení smlouvy o zpracování provést likvidaci osobních údajů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel musí provést likvidaci takovým způsobem, aby bylo zamezeno neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby: přijal taková organizační opaření, aby zamezil zpracování osobních údajů k tomu neoprávněnými osobami, provedl taková technická opatření a zvolil takový způsob likvidace, aby byla likvidace úplná a nevratná.

9.17.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby uvedené v bodě 10.14. smluvních podmínek. Tato povinnost poskytovatele trvá i po skončení účinnosti smlouvy o zpracování.

9.18.

Poskytovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení účinnosti smlouvy o zpracování.

9.19.

Odběratel je povinen: informovat poskytovatele o pominutí právního titulu zpracování osobních údajů nebo, provést likvidaci osobních údajů, pokud pomine právní titul pro zpracování osobních údajů (např. uplyne doba platnosti souhlasu, subjekt údajů vysloví nesouhlas se zpracováním na základě ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, apod.). Při porušení tohoto ustanovení je odběratel povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu v důsledku porušení povinnosti odběratelem vznikne, a poskytovatel je dále oprávněn omezit či úplně pozastavit přístup odběratele ke službě, a to až do doby, než bude ze strany odběratele sjednána náprava. Tato doba přerušení se nezapočítává do doby garantované dostupnosti.

9.20.

Poruší-li poskytovatel jeho povinnosti založené smlouvou o zpracování nebo nařízením v důsledku jím zaviněného jednání, odpovídá pouze za škodu způsobenou zcela v důsledku takového jednání.

9.21.

Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení smlouvy o zpracování nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy o zpracování nebo smluvních podmínek.

9.22.

Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace smlouvy o zpracování, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

10. Ustanovení společná a závěrečná

10.1.

Smluvní vztah mezi Účastníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

10.2.

V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Poskytovatel a Účastník souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto podmínek.

10.3.

Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů. Pro případ, že nedojde k dohodě při řešení sporů, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na věcně a místně příslušný soud, pokud strany neuzavřou písemně rozhodčí smlouvu, na základě které bude rozhodnuto o majetkových sporech mezi smluvními stranami a to jedním nebo více rozhodci anebo rozhodčím soudem.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.ledna 2015 a nahrazují minulé všeobecné podmínky. Poskytovatel má právo měnit Všeobecné podmínky, Pravidla sítě, Reklamační řád a Ceník bez povinnosti tuto změnu předem Účastníkovi oznámit z důvodu zveřejnění všech aktuálních dokumentů na webových stánkách Poskytovatele na www.unt.cz.

Tábor 01.01.2015

Poslední Upgrade 26.04.2018 - Doplnění sekce "Ochrana osobních údajů"

Máte dotaz? Nebojte se nás kontaktovat ?

E-mail Mob.
Dotaz
Robot ? Důležité !!

Copyright © 2020 UNT.cz Váš poskytovatel IT služeb